ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಯುರೇಕಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು:

- ಪೇಪರ್

-ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್

-ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ

ಪಿಸಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳು